Privacy verklaring

Deze privacy verklaring is gebaseerd op de “ Tool Privacyverklaring “ ter beschikking gesteld door dynamoproject.be in “ GDPR op maat van de sportclub “.

  Algemeen

JU-JITSU TOPSPORT VZW hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij trachten er alles aan te doen om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. JU-JITSU TOPSPORT VZWprobeert zich maximaal te houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

·           Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

·           Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

·           Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens om andere doeleinden dan diegenen opgenomen in de dagdagelijkse werking van de club.

·           Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens maximaal gewaarborgd is;

·           Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

·           Op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze  te willen respecteren.

JU-JITSU TOPSPORT VZW zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

JU-JITSU TOPSPORT VZW
Zetel:             Perzikenlaan 29 9120 Melsele - Beveren
Emailadres:  leonsan@skynet.be
Secretaris:   Verbraeken Leon
Telefoon:      0495/53.56.32

  

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door JU-JITSU TOPSPORT VZW verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

·           Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van JU-JITSU TOPSPORT VZW (overeenkomst)

·           Het versturen van e mails, nieuwsbrieven en uitnodigingen. (gerechtvaardigd belang)

·           Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

·           Andere wettelijke verplichtingen

·           Aanvraag Federale Vergunning

·           Afsluiten ongevallenverzekering

  Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen  :

·           Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail

·           Persoonlijke kenmerken : geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit

  Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden verwerkt door volgende personen:

·          Bestuursleden van de vereniging

·          Vrijwilligers van de vereniging  ( secretariaat )

  Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

·           aanvraag vergunning bij de federatie V.J.J.F.

·           verzekeraar bij aangifte sportongeval e.d.

·           verslaggeving van een clubactiviteit intern of extern ( persbericht bv. ) ev. met beeldmateriaal

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkers overeenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek of opgave register actieve leden.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft.  Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18  jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

JU-JITSU TOPSPORT VZW bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De gegevens van ex-leden worden enkel bewaard t.b.v. het versturen van uitnodigingen tot deelname aan activiteiten georganiseerd door onze vereniging.

  Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

·           Alle personen die namens JU-JITSU TOPSPORT VZW van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

·           We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

·           Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

·           We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

·           Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

  Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren.

Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je
 vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

  Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

https://  www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

  Wijziging privacyverklaring

JU-JITSU TOPSPORT VZW kan de privacyverklaring steeds wijzigen.  De laatste wijziging gebeurde op 30/12/2019